Zakres usług geodezyjnych

Wśród naszych usług znajduje się mapa sytuacyjno-wysokościowa Częstochowa oraz wiele innych realizacji. Nowoczesny sprzęt pomiarowy, najdokładniejsze techniki i narzędzia pracy pozwalają nam dostarczać usługi w szerokim zakresie i wysokim standardzie. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować.

Mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa Częstochowa

Mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa Częstochowa

Jak wygląda wykonywanie pomiarów geodezyjnych Częstochowa realizowane przez Evergeo? Wykonanie mapy do celów projektowych to jeden z pierwszych z etapów, na którym towarzyszymy klientom podczas inwestycji budowlanej. Mapa ta służy projektantom oraz architektom do zaprojektowania zamierzenia budowlanego we właściwym obszarze, uwzględniając szczegóły terenowe, dostęp do drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu oraz geometrię nieruchomości. Mapa do celów projektowych Częstochowa jest wynikiem aktualizacji mapy zasadniczej, poprzedzonym pomiarem sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez geodetę oraz uzupełnionym informacjami niezbędnymi do sporządzenia dokumentacji projektowej. Dostosowujemy skalę mapy i jej format do charakteru planowanej budowy, mapy wykonujemy w formie papierowej i elektronicznej w dowolnym rodzaju pliku.

Wytyczanie obiektów budowlanych

Wytyczanie obiektów budowlanych

Po odpowiednim opracowaniu geodezyjnym, wynosimy w teren projekty obiektów budowlanych i architektonicznych na podstawie rzutów kondygnacji budynku oraz planu zagospodarowania terenu lub planu sytuacyjnego. Trzeba również wykonać wyznaczenie punktów granicznych Częstochowa. Wyznaczamy usytuowanie budynku na działce względem jej granic, identyfikowalnych punktów w otoczeniu oraz stron świata. Tyczymy osie konstrukcyjne ścian lub ich krawędzie, charakterystyczne punkty obiektów, punkty załamania obiektów liniowych, takich jak: drogi, sieci uzbrojenia terenu, a także inne budynki i budowle w zależności od zlecenia. Podczas tyczenia przygotowujemy teren do geodezyjnej obsługi budowy: zakładamy osnowę realizacyjną oraz repery wysokościowe. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia, a wytyczenie obiektów geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Jak przebiegają inwentaryzacje powykonawcze Częstochowa? Wykonujemy pomiar wybudowanych inwestycji (budynki, drogi, place, parki, instalacje, przyłącza podziemnego uzbrojenia technicznego i inne), którego wynikiem jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej Częstochowa, stanowiąca załącznik do dokumentacji potrzebnej do formalnego zakończenia budowy. Sprawdzamy zgodność danych uzyskanych z pomiaru po inwentaryzacji z danymi zawartymi w projekcie budowlanym, czyli położenie budynku, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów małej architektury. Efektem geodezyjnego pomiaru budynku jest powierzchnia jego zabudowy, jednak na indywidualne zlecenie, mierzymy i obliczamy również powierzchnię użytkową, stosując odpowiednie normy techniczne.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

To kompleksowa usługa geodezyjna składająca się na trzy etapy: wytyczenie budynku Częstochowa, kontrolę prawidłowości wykonywanych prac oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Podczas prac kontrolnych na terenie budowy naszym zadaniem jest zapewnienie obiektom usytuowania zgodnego z projektem, w oparciu o osnowę realizacyjną i dane projektowe. Podejmujemy się także geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiaru pionowości szybów windowych, monitoringu geodezyjnego Częstochowa, pomiaru objętości mas ziemnych, jak również pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej. Podczas tych prac wykorzystujemy sprzęt o najwyższej dokładności.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych

W zależności od dokładności, aktualności i kompletności istniejących danych o granicach nieruchomości, wykonujemy wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działki, w celu oznaczenia położenia granic w terenie. W obecności zawiadomionych sąsiadów działek przyległych, wyznaczamy, mierzymy i markujemy w terenie punkty graniczne, a czynności te zakończone są spisaniem odpowiedniego protokołu. Kopia protokołu wraz z kompletem dokumentów zostaje przekazana do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii. Usługa ta polecana jest inwestorom planującym budowę ogrodzenia nieruchomości, przyszłym nabywcom danej działki, jak również pośrednikom obrotu nieruchomościami.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości Częstochowa to procedura służąca podzieleniu działki na dwie lub więcej części w związku z wydzieleniem jej części pod drogę, przeniesieniem jej własności, zniesieniem współwłasności lub ustanowieniem zabezpieczenia kredytu. Dokonujemy podziału działki w zależności od celu i statusu nieruchomości. Badamy jej stan prawny, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przygotowujemy dokumentację potrzebną do wniosku o podział, składanego do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wykonujemy podział rolny. Z tą usługą może łączyć się wyznaczenie punktów granicznych działki lub ustalenie przebiegu jej granic.

Geodezja lotnicza

Geodezja lotnicza

Do naszych usług należy także geodezja lotnicza Częstochowa. Przy zastosowaniu instrumentów geodezji lotniczej, pomiar geodezyjny odbywa się z powietrza. Metoda ta sprawdza się do pomiaru terenów niedostępnych oraz rozległych, gdyż pozwala uzyskać dane o terenie w szybkim czasie. Podejmujemy się zleceń z zakresu fotogrametrii, wykonywania ortofotomapy powstałej z opracowania zdjęć lotniczych, wykonywania pomiarów geodezyjnych za pomocą precyzyjnych dronów. W swojej ofercie mamy również wykonywanie modeli 3D – przedstawienie dowolnego obiektu w ujęciu trójwymiarowym. 

Skaning laserowy

Skaning laserowy

Nowoczesna technologia pomiaru z wykorzystaniem skanera laserowego znajduje zastosowanie w obrazowaniu przemieszczeń, deformacji, odkształceń, a także przedstawieniu zabytków architektonicznych i innych budowli w niemal idealnym, trójwymiarowym odzwierciedleniu. Pomiar przy użyciu skanera laserowego stosujemy również w przemyśle, górnictwie, czy też dla potrzeb projektowych. Dzięki otrzymanej wskutek skanowania chmurze punktów, a następnie opracowaniu tych danych w wyspecjalizowanych programach komputerowych, uzyskujemy dokładne informacje o kształcie i wymiarze, przy zachowaniu realnych barw oraz detali - skanowanego obiektu w bardzo krótkim czasie.

Profesjonalna oferta Evergeo Częstochowa

Jeżeli potrzebny Ci doświadczony geodeta Częstochowa, to jesteś w odpowiednim miejscu. Zapewniamy korzystne ceny za usługi, takie jak koszt wytyczenia budynku Częstochowa,
inwentaryzacja powykonawcza budynku Częstochowa, mapa geodezyjna Częstochowa oraz inne realizacje. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej. Zadowolone opinie klientów są najlepszą rekomendacją dla naszej firmy. Zapraszamy do współpracy!